Regulamin

 

                                  Regulamin sklepu internetowego sklep.termabud.eu

 

Postanowienia wstępne

 1.Sklep internetowy TERMABUD , dostępny pod adresem Internetowym www.sklep.termabud.eu, prowadzony jest przez Tomasza Ćwiertnia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TERMABUD, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 897-102-09-72   REGON 020624280

2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3.Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

4.Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny,    z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet

b) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript

c) włączona obsługa JavaScript

d) włączona obsługa plików Cookies

5.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA zastrzega możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu   w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej  sklepu www.sklep.termabud.eu.

6.Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Definicje

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 897-102-09-72, REGON 020624280

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.termabud.eu za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu TERMABUD

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umów włącznie.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1.TERMABUD może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:   

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą,niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA

2.Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA

3.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4.Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących   przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez   użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego     niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla IWONA spółka jawna   Jerzy Tomkiewicz, Paweł Tomkiewicz,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego   użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1.W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.termabud.eu, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)

c) wybranej metody płatności

d) wybranego sposobu dostawy

e) czasu dostawy

5.W celu wysłania zamówienia konieczne jest potwierdzenie faktu zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”

6.Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7.Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8.Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

10.Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz - pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta - na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.sklep.termasbud.eu i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych. Klient ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że moje dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, w tym:

a) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

b) Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz.922, z późn. zm.)

c) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

11.Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

Dostawa

1.Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.Dostawa zamówionych Towarów odbywa się:

a) przesyłką kurierską

b) przesyłkę pocztową

Istnieje również możliwość odbioru osobistego towaru .Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3.Na termin realizacji dostawy składa się:

a) czas wysyłki produktu, który każdorazowo podany jest na karcie danego towaru,

b) czas dostawy firmy przewozowej, który wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia

wysłania przez sklep Zamówienia.

4.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.termabud.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia lub faktury VAT.

Ceny i formy płatności

1.Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23%), cła oraz wszelkie inne składniki, ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

2.Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 03 1950 0001 2006 0049 1348 0001

b)*płatnością w systemie Płatności Shoper

c) za pobraniem (płatność po wysyłce, w momencie dostarczenia towaru Klientowi,lprzez przewoźnika wybranego podczas składania Zamówienia)

d) gotówką (płacąc w siedzibie firmy)

*Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest BLUE MEDIA S.A.

Rozliczenia płatności online przeprowadzone są przez Blue Media S.A.

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA

Ul. Ostródzka 23

54-116 Wrocław

Tel. 530996620

Email: sklep@termabud.eu

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (jednak nie jest to obowiązkowe).Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki Odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA

ul.Ostródzka 23

54-116 Wrocław

,niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.Odstępując od umowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie Art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer rachunku bankowego przez IWONA spółka jawna Jerzy Tomkiewicz, Paweł Tomkiewicz w celu zwrotu należności za zakupiony towar w wyniku odstąpienia od umowy. Wiedzą Państwo, że dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat oraz, ze mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; mam prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Są Państwo świadomi, że podanie danych osobowych jest wymagane w celu dokonania zwrotu i wypłaty należności. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych jest brak możliwości zwrotu należności.

Reklamacje dotyczące towarów

1.TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3]

2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@termabud.eu, TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3.TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

Newsletter

1.Usługa E-mail Newsletter udostępniania jest przez: TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA ul.Ostródzka 23,54-116 Wrocław, NIP: 8971020972, REGON: 020624280

2. W ramach usługi E-mail Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów oferowanych przez sklep internetowy oraz o aktualnych promocjach.

3.Użytkownik zapisując się do E-mail Newslettera wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie: adres e-mail w celu wysyłki E-mail Newslettera przez TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA z siedzibą przy ulicy Ostródzka 23, 54-116 Wrocław. Wie, że jego/jej dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez niego zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Udzieloną zgodę może cofnąć w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@termabud.eu Wie, że ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jego/jej dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jest świadom/ma że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora powoduje brak możliwości skorzystania z usługi E-mail Newsletter. 

4. Korzystanie z usługi E-mail Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA

ul. Ostródzka 23

54-116 Wrocław

lub mailowo: sklep@termabud.eu

3.W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

4.TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Dane osobowe i polityka prywatności. Obowiązki informacyjne.

1.Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia są przetwarzane przez firmę TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA z siedzibą przy ulicy Ostródzka 23 54-116 Wrocław, NIP: 8971020972, REGON: 020624280, która jest administratorem danych osobowych. 

2.Niezbędnym elementem procedury założenia konta oraz złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne. 

3.W przypadku, gdy Klient wyraził odrębną zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.. 

4.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu. 

5.Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. DPD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Poczty Polskiej S.A. Zakres przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum, zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych. 

6.Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Klienta ma także prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym „RODO”; W tym celu powinien skontaktować się z firmą na adres: TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA, ul. Ostródzka 23 ,54-116 Wrocław, lub sklep@termabud.eu

7.Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA w sposób wskazany w punkcie 6 powyżej. 

8.TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, z zachowaniem postanowień art. 28 RODO; 

9.TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA wykorzystuje pliki typu cookies. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce dotycząca wykorzystania plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej sklepu w zakładce „Polityka dotycząca cookies” pod adresem www.termabud.eu

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TERMABUD TOMASZ ĆWIERTNIA który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.Konsumentowi przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w siedzibie powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej do których zadań należy ochrona konsumentów ( m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3.Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl